Vračilo DDV davčnim zavezancem tretjih držav

Čas branja: 2 min
03.06.2008  08:41
Konec junija se izteče rok, do katerega lahko davčni zavezanci rezidenti tretjih držav pri Dursu vložijo zahtevek za povračilo plačanega DDV, ki so ga morali plačati ob dobavi blaga in storitev v Slovenijo.

V skladu s 74. členom zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ima davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima niti sedeža, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo, če je zagotovljena vzajemnost.

DDV se davčnim zavezancem s sedežem na ozemlju Skupnosti, ki v drugi državi članici kupujejo blago in storitve ali uvažajo blago, obdavčeno z DDV, vrne v skladu s podrobnimi izvedbenimi pravili iz direktive 79/1072/EGS.

Države članice lahko opravijo vračilo pod pogojem, da tretje države odobravajo podobne ugodnosti glede prometnih davkov. Tako država članica vrne davčnemu zavezancu, ki nima stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti, davek na dodano vrednost, ki mu je bil obračunan za opravljene storitve ali dobavljene premičnine, če tretja država, v kateri ima sedež ta davčni zavezanec, odobrava vračila prometnega davka davčnim zavezancem iz držav članic.

Vračilo DDV za slovenske davčne zavezance

Možnost vračila DDV slovenskim davčnim zavezancem, ki v tretjih državah nabavljajo blago in storitve ali uvažajo blago, je tako odvisna od predpisov, veljavnih v teh državah, in od obstoja vzajemnosti pri vračilih DDV. Seznam vzpostavljenih vzajemnosti pri vračilih DDV v zvezi s poslovanjem Slovenije z drugimi državami razkriva, da:

- je pri poslovanju s Hrvaško vzajemnost vzpostavljena le pri vračilih davka na dodano vrednost, plačanega pri nabavah blaga in storitev za najem razstavnega prostora, preskrbo razstavnega prostora z električno energijo, vodo, plinom, gretjem, hlajenjem, telefonskimi in telekomunikacijskimi priključki, za urejanje in popravilo razstavnega prostora in stroške parkiranja;

- je pri poslovanju s Turčijo vzajemnost vzpostavljena pri prevozih in nabavi blaga in storitev, ki se nanašajo na sodelovanje na sejmih in razstavah;

- ni dogovora o vzajemnosti pri povračilih DDV pri poslovanju Slovenije z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro ter Romunijo in Bolgarijo;

- za vse druge države Evropske unije velja vzajemnost vračila DDV v celoti.

Vračilo DDV za tuje davčne zavezance

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je upravičen do vračila DDV, če pri pristojnem davčnem uradu vloži zahtevek za vračilo DDV na predpisanem obrazcu "zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji", ki ga najde na spletni strani Dursa. Zahtevek davčni zavezanec predloži najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan, če zahtevani znesek za vračilo ni nižji od 200 evrov in zahtevku priloži:

- izvirnike računov oziroma uvoznih dokumentov;

- potrdilo, ki ne sme biti starejše od enega leta, pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi;

- pisno izjavo, s katero potrjuje, da v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji;

- zavezo, da bo povrnil katerikoli neupravičeno pridobljen (vrnjen) znesek DDV.

Ta zahtevek se lahko nanaša tudi na račune ali uvozne dokumente, ki niso bili sestavni del prejšnjih zahtevkov in ki zadevajo transakcije, zaključene v tekočem koledarskem letu, vendar zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 25 evrov.

Še več člankov s področja davkov, računovodstva in financ

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

10.06.2008