Kdaj lahko fizična oseba zahteva vračilo DDV

Čas branja: 2 min
10.06.2008  09:16

Minili so časi, ko smo uveljavljali vračilo prometnega davka pri nakupih v Avstriji ali Italiji, še vedno pa lahko uveljavljamo vračilo prometnega davka v vseh tistih državah, ki niso v EU, kot tudi tujci lahko uveljavljajo vračilo DDV za izvoženo blago, kupljeno v Sloveniji.

Tujci imajo pravico do vračila plačanega DDV v Sloveniji v skladu s pogoji iz 75. člena ZDDV-1 in v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju pravilnik) v okviru potniškega prometa, če v Evropski skupnosti nimajo niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznesejo blago, kupljeno v Sloveniji, iz davčnega območja EU.

To velja tudi za nadomestne dele, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove. Pri tem pravica do vračila DDV ne velja za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače in za tobačne izdelke.

V skladu s 117. členom pravilnika morajo biti pri vračilu DDV izpolnjeni tile pogoji:

- vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV je navedena na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, in je višja od 50 evrov;

- prodajalec je za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP, ki mu je predložen izvirnik računa;

- kupec je iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa, pri čemer se kot iznos blaga šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- kupljeno blago je dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov s podpisom in žigom ter vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti. Pri tem vrne kupcu izvirnike računov in obrazec DDV-VP, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Skupnosti.

Pri tem je treba opozoriti, da v skladu s 118. členom pravilnika prodajalec izda obrazec DDV-VP le na zahtevo kupca. Prodajalec v obrazcu DDV-VP izkaže celoten plačani znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu ter vpiše evidenčno številko tega obrazca iz lastne evidence izdanih obrazcev DDV-VP.

Kupcu se plačani DDV vrne, če v šestih mesecih od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi od carinskega organa overjeni izvirnik obrazca DDV-VP skupaj z overjenimi izvirniki računov prodajalcu. Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po pošti. Če kupec predloži zahtevek po pošti, pa mora navesti tudi številko računa, na katerega naj se mu vrne plačani DDV.

Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v 15 dneh od dneva prejetja zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v zahtevku.

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

03.06.2008
10.06.2008
17.06.2008