Kako so obdavčeni poklicni športniki

Čas branja: 2 min
26.08.2008  10:22

Tudi prejemki naših športnikov so obdavčeni, pri čemer pa so nagrade za dobitnike olimpijske medalje oproščene plačila dohodnine.

Športniki - rezidenti Republike Slovenije, ki opravljajo svojo dejavnost individualno oziroma imajo status samostojnega športnika, nastopajo samostojno v svojem imenu in za svoj račun, kar pomeni, da se dohodek, prejet od sodelovanja na športnih dogodkih in druge oblike dohodkov (donacije, nagrade ...) obravnava v skladu z določbami 46. člena zakona o dohodnini (ZDoh-2) kot dohodek iz opravljanja dejavnosti, pri čemer je davčna osnova prejeti dohodek v celoti.

Obdavčeni so vsi dohodki športnika, izjema je le dohodek iz denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih, ki se izplača iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za izvajanje letnega programa športa na državni ravni.

Glede na 68. člen ZDoh-2 se od plačil, ki jih zavezanec dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika obračuna davčni odtegljaj od osnove in po stopnji, določeni s 70. členom zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki znaša 15 odstotkov.

Izenačeni s kulturniki in novinarji

V skladu z novim 113. členom ZDoh-2 se športniku, ki samostojno opravlja poklic športnika in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti, prizna znižanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov, če njegovi prihodki iz dejavnosti v davčnem letu ne presegajo zneska 25 tisoč evrov. S tem določilom je status športnika izenačen s statusom registriranega samostojnega kulturnega delavca ali novinarja.

V skladu s 128. členom ZDoh-2 plačuje športnik med letom tudi akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki se za davčno leto izračuna od davčne osnove, določene v ZDoh-2, vključno z znižanjem in zvišanjem davčne osnove in davčnimi olajšavami, za katere davčni zavezanec oceni, da bo v davčnem letu izpolnil pogoje za olajšavo. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za davčno leto določi v višini akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem obračunu akontacije dohodnine in znaša praviloma 25 odstotkov od dohodka iz dejavnosti.

Akontacija dohodnine se lahko izračuna in plača tudi po znižani stopnji, vendar ne nižji od desetih odstotkov, če zavezanec plačuje obvezne prispevke za socialno varnost iz opravljanja dejavnosti. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti se odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.

Če samostojni športniki dosegajo dohodke tudi v tujini, velja načelo obdavčitve svetovnega dohodka, kar pomeni, da se dohodki športnikov, doseženi v državi pogodbenici, obdavčujejo na viru, in sicer po stopnji iz nacionalne zakonodaje države pogodbenice, v kateri športnik opravi določeno dejavnost. Za davčno obravnavo tovrstnih dohodkov športnikov, rezidentov Slovenije, je treba upoštevati tudi v posamični konvenciji določeno metodo (metoda izvzetja - oprostitve oziroma metoda odbitka) za odpravo dvojnega obdavčevanja, ki je običajno določena z določbo 23. člena konvencije posamezne države (Odprava dvojnega obdavčevanja).

Še več člankov s področja davkov, računovodstva in financ

Mojca Kunšek, Ius Software