Investicijske olajšave za podjetja v letu 2008

Čas branja: 2 min
07.10.2008  09:53
S spremembo ZDDPO-2 se zdajšnjim davčnim olajšavam za raziskave in razvoj pridružujejo še olajšave za podjetniška vlaganja v opremo in tehnologijo

S spremembo ZDDPO-2 se zdajšnjim davčnim olajšavam za raziskave in razvoj pridružujejo še olajšave za podjetniška vlaganja v opremo in tehnologijo.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20 tisoč evrov in največ v višini davčne osnove (novi člen 55a zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)). Znižanje davčne osnove po tem odstavku znaša lahko največ 10 tisoč evrov v davčnem obdobju vlaganja in 10 tisoč evrov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja. Ne glede na to, da so bile spremembe ZDDPO-2B sprejete sredi julija, pa se navedene določbe upoštevajo že od 1. januarja 2008.

Vsaj dva zaposlena delavca

Pri tem mora davčni zavezanec izpolnjevati tudi zaposlitveni pogoj, in sicer mora imeti nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj dva delavca za polni delovni čas.

Oprema

Pri opredeljevanju opreme zakonske določbe med opremo ne vključuje:

- pohištva in pisarniške opreme - razen računalniške opreme,

- motorna vozila - razen naslednjih izjem:

- osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon,

- avtobusi na hibridni ali električni pogon,

- tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, oziroma EURO V izjemoma za leto 2008.

Finančni najem

Pri investicijah v opremo je zavezanec, ki ima sredstvo v lasti, izenačen z zavezancem, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema. Tako tudi zavezanec, ki sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema, lahko znižuje davčno osnovo pod navedenimi pogoji.

Investicijska olajšava

Investicijske olajšave lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi za investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva po opredelitvi neopredmetenih dolgoročnih sredstev v skladu z določbami slovenskega računovodskega standarda SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, in mednarodnega standarda računovodskega poročanja MRS 38 - Neopredmetena sredstva.

Pri tem pa zakon eksplicitno določa, da investicijskih olajšav ni mogoče uveljaviti za investicije v dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.

Nepovratna sredstva

Pri tem je treba opozoriti, da davčni zavezanec ne more uveljaviti olajšave za investicije, če je v zvezi s to investicijo prejel nepovratna sredstva iz naslova sofinanciranja, iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU. S tem se preprečuje možnost dvakratnega financiranja oziroma ugodnosti za isto sredstvo od države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma EU.

Zmanjševanje davčne osnove

Zavezanec za neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo v prihodnjih petih davčnih obdobjih, vendar zmanjšanje ne sme presegati 10 tisoč evrov v posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za ta vlaganja v tekočem davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove.

Odtujitev sredstva

Davčni zavezanec, ki je uveljavil investicijsko davčno olajšavo, ne sme odtujiti opreme ali neopredmetenega sredstva, za katero je uveljavljal investicijsko olajšavo v naslednjih treh davčnih obdobjih oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let, saj mora sicer v letu prodaje oziroma odtujitve ali pravice uporabe opreme za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Prenehanje podjetja

Za odtujitev se šteje tudi prenehanje zavezanca, začetek stečajnega ali likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva pa se ne šteje, če gre za prenos premoženja, zamenjavo kapitalskih deležev, združitve in delitve v skladu z določbami 7. poglavja ZDDPO-2, kjer se upoštevajo olajšave in pogoji, ki bi veljali, če ne bi bilo prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.

Mojca Kunšek, Ius Software

Preberite tudi:

06.10.2008
30.09.2008
30.09.2008
07.10.2008
07.10.2008