Prek Eko sklada do sredstev za okoljevarstvene naložbe

Čas branja: 2 min
19.03.2013  14:52
Za financiranje različnih okoljskih naložb je občanom in podjetnikom letos na voljo za 29 milijonov evrov posojil. Odprti so tudi javni pozivi za nepovratna sredstva.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je specializirana finančna institucija, ki spodbuja okoljske naložbe v Sloveniji z ugodnimi posojili pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi z nepovratnimi finančnimi spodbudami za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

ekologija okolje narava

Kreditiranje občanov

Za financiranje različnih okoljevarstvenih naložb občanov je letos po javnem pozivu 49OB13 od marca dalje na voljo pet milijonov evrov posojil po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka in odplačilno dobo do 10 let.

Kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov

Z javnim pozivom z oznako 50PO13 pa je Eko sklad od februarja dalje pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom zagotovil dodatnih 24 milijonov evrov za financiranje različnih naložb na področjih varstva okolja. Letna obrestna mera za ta posojila je trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka, pri čemer se ob dodelitvi posojila upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Posojila za naložbe v proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije se obrestujejo po obrestni meri trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 odstotka oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.

Za naložbe občanov posojila in nepovratna sredstva

Eko sklad občanom za izvedbo naložbe, katere vrednost presega deset tisoč evrov, hkrati omogoča nepovratna sredstva in najem ugodnega posojila, če naložba izpolnjuje pogoje veljavnih javnih pozivov za obe vrsti spodbud. Nepovratna finančna spodbuda in posojilo pa skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Odprti javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev

Eko sklad za spodbujanje izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije letos namenja 20 milijonov evrov, in sicer 15,5 milijonov evrov za naložbe v eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih po javnem pozivu 18SUB-OB13 ter 4,5 milijonov evrov za skupne naložbe pri energijski obnovi tri ali večstanovanjskih stavb po javnem pozivu 19SUB-OB13.

Poleg tega je 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev namenjenih za okolju prijazna vozila.

Javni poziv 20SUB-EVOB13 namenja 200 tisoč evrov občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, javni poziv z oznako 21SUB-EVPO13 pa za iste naložbe omogoča nepovratno finančno pomoč pravnim osebam in podjetnikom posameznikom v vrednosti 300 tisoč evrov. Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne spodbude tudi za ustrezno predelavo vozil. Tretji javni poziv 22SUB-AVPO13 je namenjen izvajalcem javne službe dejavnosti javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu, ki bodo kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot devetimi sedeži, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Ta javni poziv za omenjena vozila namenja skupaj 300.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.