Oglasno sporočilo

Novi javni pozivi za dodeljevanje ugodnih kreditov in javni poziv za nepovratna sredstva občinam

Čas branja: 2 min
19.04.2016  00:10  Dopolnjeno: 19.04.2016 00:10

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je objavil nove javne pozive za dodeljevanje ugodnih kreditov in javni poziv za nepovratna sredstva občinam

Novi javni pozivi za dodeljevanje ugodnih kreditov in javni poziv za nepovratna sredstva občinam

Obrestne mere kreditov nižje kot doslej

V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 je razpisanih 6 milijonov EUR ugodnih kreditov z nižjo obrestno mero kot doslej: trimesečni EURIBOR + 1,3 % fiksni pribitek. Odplačilna doba ostaja 10 let. Občani lahko za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki izpolnjujejo pogoje tako javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev, kandidirajo za pridobitev obeh spodbud Eko sklada.

V okviru javnega poziva 56PO16 za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov je največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z najvišjim deležem kredita do 85 % priznanih stroškov naložbe. Sledi nabor ukrepov, katerih prevladujoči okoljski učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni delci, NOx, in druga specifična onesnaževala, za katere lahko znaša delež kredita tudi do 85 % priznanih stroškov naložbe. Za naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki delež kredita lahko znaša do 80 % priznanih stroškov naložbe, za spodbujanje začetnih naložb, ki presegajo veljavne okoljske standarde, pa se kredit odobri v višini največ do 75 % priznanih stroškov naložbe. Razpisanih je 5 milijonov EUR kreditov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 % fiksnim pribitkom in odplačilno dobo do 15 let.

Javni poziv 57LS16 je namenjen lokalnim skupnostim in nadaljuje program dodeljevanja kreditov za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in financirajo občine. Tudi v tem pozivu je največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, nekoliko razširjen je nabor namenov naložb, ki zmanjšujejo druge emisije v zrak, kot so prašni delci, NOx in druga specifična onesnaževala. To so naložbe na področju trajnostne mobilnosti. Ostali nameni vključujejo še naložbe v varstvo voda, kot so izgradnja vodovodnih ali kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in naložbe v ravnanje z odpadki, kot so postavitev sistemov za ravnanje z odpadki ali odstranjevanje nevarnih gradbenih materialov, kot so azbestne strešne kritine in podobno. Razpisanih je 5 milijonov EUR kreditov z obrestno mer trimesečni EURIBOR + 1,0 % fiksnim pribitkom, ki je glede na lanski poziv nižji za 0,8 odstotne točke, in najdaljšo odplačilno dobo 15 let.

Po treh letih nepovratne finančne spodbude tudi za občine

Javni poziv 40SUB-LS16 namenja 6 milijonov EUR nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero bo izračunana energijska učinkovitost znašala Qh ≤ 6 kWh/m3a. Obvezna bo vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe ne bo smela presegati 0,15 W/m2K, obvezna bo vgradnja energijsko učinkovitih sistemov prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. Poleg tega bo obvezen tudi preizkus zrakotesnosti stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno - izolacijskih materialov in uporabo lesa. Spodbude tako lahko znaša največ 400 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, če bo pretežno zgrajena iz lesa in bo toplotno izolirana z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov naravnega izvora. Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli v primeru vgradnje lesenega zunanjega stavbnega pohištva v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, če pa bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga, se dodatna spodbuda dodeli v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

 

Vsi navedeni javni pozivi so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad