»Najbolj pomemben nadzor je v sami organizaciji«

Čas branja: 4 min
25.11.2016  10:19
»Ko investitorji ali banke opazijo nepravilnosti oz. prevare v računovodskih poročilih, bi morali obvestiti javnost, saj bi le tako zavarovali javne interese. V Sloveniji bi se zato posledično začelo javno odkrivati gospodarske družbe oz. organizacije, ki imajo prevarantsko računovodstvo«, opozarjata strokovnjaki s področja odkrivanja računovodskih prevar Darja Rovšek in Urška Trobej.
»Najbolj pomemben nadzor je v sami organizaciji«
Foto: Shutterstock

Obveščaj me o novih člankih:  
Enron dodaj
WorldCom dodaj
Parmalat dodaj
Bernie Madoff dodaj
Lehman Brothers dodaj

Računovodske prevare so si v zadnjih dveh desetletjih izborile zelo vidno mesto in pomembno prispevale h globalni recesiji. Kdo se ne spomni škandalov Enron, WorldCom, Parmalat, Bernie Madoff in Lehman brothers? Nanje pa niso imuna niti slovenska podjetja.

Zato moramo biti pri branju in uporabi računovodskih izkazov, ki naj bi bili zrcalo poslovanja podjetja ter njega resnična in poštena slika, zelo pozorni. Za pravilno presojo uspešnosti podjetja in njegovega premoženja namreč ne zadostuje zgolj informacija o velikosti dobička, sredstev in prihodkov, temveč je treba v zvezi z njimi preveriti določene povezave in vplive na preostale ekonomske kategorije v okviru računovodskih poročil.

Prevara v računovodskih poročilih pomeni namerno  napačno navedbo neke ekonomske kategorije, in se razlikuje od napake, poudarjata sogovornici Urška Trobej in Darja Rovšek, ki bosta 8. decembra letos vodili seminar Kako najti prevare v računovodskih izkazih

Kdo odkriva prevare

Kot pravita strokovnjaki odkrivanja prevar, imamo v Sloveniji sicer kar nekaj nadzorstvenih institucij, ki opravljajo nadzor nad računovodskimi poročili. Tu so revizorji, ki so v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja odgovorni za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da so računovodski izkazi brez pomembne napačne navedbe zaradi prevare ali napake. Preiskovalno, forenzično računovodstvo pridobiva vedno večji pomen pri odkrivanju in preiskovanju prevar v računovodskih poročilih, pri tem pa sodelujejo strokovnjaki s področij ekonomije, prava, računovodstva, revizije in kriminalistike. Imamo tudi Računsko sodišče, ki revidira pravilnost in smotrnost vseh uporabnikov javnih sredstev po Zakonu o računskem sodišču, pa Inštitut za revizijo in Agencija za nadzor nad revidiranjem, ki imata svoje naloge in odgovornosti opredeljene v Zakonu o revidiranju. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna izvaja finančne kontrole in notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskega proračuna, izvaja pa tudi . revizije pri porabe sredstev EU skladov. Seveda je tu tudi Finančna uprava Republike Slovenije, pri čemer davčni inšpektorji izvajajo nadzor pri pravnih in fizičnih osebah in preverjajo pravilnost in pravočasnost obračunavanja davkov, poslovanje davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc in ugotavljanje neprijavljenih dohodkov. Nenazadnje pa v kazenskih postopkih sodniku pomagajo oz. podajajo odgovore na nejasna vprašanja tudi sodni izvedenci na področju ekonomije, knjigovodstva in računovodstva.

Izpostavljata, da je pri odkrivanju prevar v računovodskih poročilih zelo pomembno poglobljeno forenzično-računovodsko-revizijsko in drugo znanje, da jih odkrijemo pravočasno, in da ne pride do nepopravljive  škode. Le na tak način se lahko zagotovi ustrezen nadzor nad pregledom  računovodskih poročil.  A ob tem Trobejeva in Rovškova poudarjata, da je »najbolj pomemben nadzor v sami organizaciji. Vodstvo organizacije je tisto, ki mora ravnati skladno s pravili, zakonodajo in etiko, kar pomeni, da morajo zunanji javnosti prikazati resnično in pošteno sliko svojega poslovanja.«

Ključna opozorilna znamenja prevare

Do prevare v računovodskih poročilih  pride zaradi različnih razlogov in motivov, ti pa posledično povzročajo različne načine prevar. »To pomeni vpliv na ekonomske kategorije znotraj računovodskih izkazov. Pravila oz. sodila, na podlagi katerih bi sklepali na prevaro pri enostavnem (hitrem) pregledu računovodskih izkazov ne moremo podati, saj je vsaka organizacija svoj subjekt in je potrebno opraviti temeljito in celovito analizo računovodskih izkazov ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja« pojasnjujeta sogovornici, a dodajata:  »Lahko pa nam pri 'branju' računovodskih izkazov določene informacije nakažejo, da moramo biti pri uporabi računovodskega poročila pozorni na, na primer, nagle, velike in nepojasnjene spremembe na  posameznih ekonomskih kategorijah, sprememba strukture postavk v računovodskih izkazih in podobno.«

Odgovornost

»Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar v računovodskih izkazih nosijo pristojni za upravljanje organizacije kot tudi poslovodstvo. V obeh primerih je pomembna kultura poštenosti in etičnega obnašanja, ki jo lahko podkrepi dejavni nadzor pristojnih za upravljanje,« poudarjata Rovškova in Trobejeva, ki razloge za prevare strnjujeta v tri ključne dejavnike, ki lahko nastopajo v različnih okoliščinah v različnem obsegu: »Pobuda ali pritisk, ki izvira zunaj ali znotraj organizacije, na poslovodstvo, da doseže pričakovane rezultate, na primer dobiček, konkurenca. Drugi dejavnik je zaznana priložnost, kar posamezniku omogoča izognitev različnim kontrolam. Tretji dejavnik pa pomeni dobro premišljeno mero pri ravnanju, ki izvira iz posameznikovega nagnjenja, značaja in drugih elementov, ki jim dovoljujejo zavestno izvesti nepošteno dejanje.« Ob tem dodajata: »Pomembno je poudariti, da prevare v računovodskih poročilih vedno naredijo osebe in ne gospodarska družba.

Trije najodmevnejši primeri v svetu

Urško Trobej in Darjo Rovšek smo prosili, da nas opozorita na tri po njunem mnenju ključne svetovne primere tovrstnih prevar:

  • Olympus Corporation: Podjetje je od leta 1990 ponarejalo bilance in prikrivalo izgube s prevzemi, ustvarjene z naložbami v vrednostne papirje, ki jih je prenašalo na prevzeta podjetja.
  • Hewlett-Packard je v letu 2011 odštel 12 milijard dolarjev za podjetje Autonomy, v letu 2012 pa je naredil 8,8 milijard dolarjev velik odpis, ker se je ugotovilo, da podjetje  Autonomy ni bilo vredno 12 milijard dolarjev. Pri Hewlett-Packard so odkrili, da je imelo podjetje Autonomy v svojih poslovnih knjigah računovodske neresnice, napihnjene cene itd., in da 12 milijard dolarjev, kolikor so plačali za podjetje Autonomy, ni bila resnična cena in je večinoma slonela na neresničnih, ponarejenih podatkih.
  • Anglo- Irish Bank, katere predsednik je odstopil s tega mesta potem, ko je priznal, da je prikrival posojila banke v  vrednosti 87  milijonov EUR. Svoja posojila je vsak konec leta preselil na banko Irish Nationwide z namenom, da revizorji tega ne bi opazili. Po reviziji je posojila prenesel nazaj na banko Anglo-Irish Bank. To je ponavljal kar 8 let.Kaj pa Slovenija?

»Gospodarske družbe oz. organizacije v Sloveniji poznajo problematiko prevar v računovodskih poročilih, kar je pripeljalo do tega, da investitorji ali  banke vse manj zaupajo v organizacije in samo stroko, kar pa ni dobro za slovenski trg«, poudarjata Urška Trobej in Darja Rovšek ter opozarjata:  »Če investitorji ali banke ne bodo zaupali v pravično in pošteno poslovanje, bodo odšli in posledično svoj denar vložili v druge organizacije, ki poslujejo pošteno, moralno in predvsem etično. Ko investitorji ali banke opazijo nepravilnosti oz. prevare v računovodskih poročilih, bi morali obvestiti javnost, saj bi le tako zavarovali javne interese. V Sloveniji bi se zato posledično začelo javno odkrivati  gospodarske družbe oz. organizacije, ki imajo prevarantsko računovodstvo, hkrati pa bi se lahko slovenska zakonodaja na tem področju spremenila na takšen način, da bi preprečile takšno poročanje in zaščitile investitorje ali banke oz. javni interes.«

Darja Rovšek ima bogate izkušnje z odkrivanjem prevar pri evropskih sredstvih tako na področju preprečevanja kot odkrivanja in preiskovanja prevar ter izkušnje pri preiskovanju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Urška Trobej je direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče ter voditeljica izobraževanj za pridobitev naziva NPK-računovodja in drugih strokovnih izobraževanj.8. decembra bosta vodili seminar v organizaciji Poslovne akademije Finance Kako najti prevare v računovodskih izkazih.