Ste pripravljeni na novi standard MSRP 9?

Čas branja: 4 min
25.04.2017  15:17
Čakajo nas pomembne spremembe računovodskega standarda MSRP 9, ki govori o finančnih instrumentih. Vplivale bodo na pogodbene denarne tokove, izkaz drugega vseobsegajočega donosa in izkaz poslovnega izida. Novi standard bo začel veljati 1. januarja 2018, treba bo zagotoviti primerljive podatke za leto 2017.
Ste pripravljeni na novi standard MSRP 9?

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
MRS dodaj
Maruša Hauptman dodaj

Novi MSRP 9 bo v celoti nadomestil MRS 39

Novi MSRP 9 bo po eni strani omogočil primernejše merjenje in razvrščanje finančnih instrumentov, kot to določa standard MRS 39, po drugi pa ponudil rešitev za pravočasno pripoznanje izgub iz oslabitve finančnih instrumentov ter zaradi bolj jasnih določil več uporabnikom omogočil uporabo računovodenja varovanja pred tveganji.

Novi MSRP 9 bo tako v celoti nadomestil trenutno veljavni standard MRS 39. Glavne spremembe se nanašajo na razvrščanje in merjenje finančnih sredstev, njihovo oslabitev in računovodenje varovanja pred tveganji (hedge accounting). Del standarda MRS 39, ki vključuje določila o odpravi pripoznanja finančnih instrumentov ter merjenju in razvrščanju finančnih obveznosti, pa bo z manjšimi izjemami praktično v celoti prekopiran v novi MSRP 9.

Novi standard bo najbolj vplival na izkaze bank in zavarovalnic, seveda pa tudi vseh drugih podjetij, saj med finančne instrumente sodijo tudi terjatve do kupcev. MSRP 9 uvaja nova merila za razvrstitev finančnih instrumentov v posamezno skupino.

Več o tem na praktičnem seminarju Koncept pričakovanih izgub po MSRP 9 ki bo potekal 25. maja.

Skupina finančnih instrumentov po odplačni vrednosti

Za uvrstitev v skupino, merjeno po odplačni vrednosti, mora biti cilj družbe predvsem to, da na podlagi finančnega instrumenta zbere pogodbene denarne tokove, ti pa morajo biti izključno glavnica in obresti. Z drugimi besedami - v to skupino bodo največkrat uvrščene terjatve do kupcev, državne ali podjetniške obveznice, s katerimi nimamo namena trgovati, ter »navadna« posojila, torej taka, kjer se ob zapadlosti pričakuje vračilo glavnice in obresti.

Skupina dolžniških finančnih instrumentov

V skupino dolžniških finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, bodo uvrščeni dolžniški instrumenti, pri katerih je glavni cilj družbe zbiranje pogodbenih denarnih tokov ob zapadlosti ali pa prodaja pred tem. Tudi v tem primeru gre za finančne instrumente, ki povzročijo denarne tokove, ki so izključno glavnica in obresti.

V to skupino bodo največkrat uvrščene obveznice, ki jih zaradi zagotavljanja likvidnosti ali iz drugih razlogov družbe prodajajo tudi pred zapadlostjo. Frekvenca prodaj je v tem primeru večja kot pri skupini finančnih instrumentov, merjenih po odplačni vrednosti.

Skupina lastniških finančnih instrumentov

MSRP 9 uvaja tudi skupino lastniških finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, kamor bo možno uvrstiti lastniške instrumente (delnice in deleže tako tistih družb, ki kotirajo na organiziranem trgu, kot tistih, ki ne kotirajo), kjer bo učinek spremembe poštene vrednosti v celoti pripoznan v izkazu drugega vseobsegajočega donosa.

Instrumenti s spremembo poštene vrednosti v izkazu poslovnega izida

V zadnjo skupino bodo uvrščeni finančni instrumenti, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za prej omenjene skupine ali pa kjer bo glavni cilj družbe doseganje dobička s trgovanjem. V tem primeru se učinki spremembe poštene vrednosti pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kot je to veljalo do zdaj.

Model oslabitve

Naslednja pomembna novost, ki jo uvaja standard, je model oslabitve vrednosti finančnih instrumentov, in sicer bo treba pri oblikovanju popravka vrednosti izhajati ne samo iz preteklih izgub, temveč iz pričakovanih prihodnjih izgub. V model oblikovanja popravka vrednosti bo tako poleg zgodovinskih podatkov o izterljivosti treba vgraditi tudi makroekonomske napovedi ter druge notranje in zunanje dejavnike, ki nakazujejo na plačilno sposobnost dolžnika v prihodnje.

Finančne instrumente bo zato treba presojati stopenjsko, in sicer z vidika 12-mesečnih pričakovanih izgub in - če bodo izpolnjeni določeni dejavniki - z vidika vseživljenjskih pričakovanih kreditnih izgub. Tudi na tem področju bo največ dela doletelo finančne ustanove, saj je pri tako imenovanih navadnih terjatvah (terjatve do kupcev, terjatve iz poslovnih in finančnih najemov ...) možno uporabiti poenostavljen model, kjer se bodo presojale le vseživljenjske pričakovane kreditne izgube.

Kdaj se lotiti dela?

Nova pravila bodo marsi­kje zahtevala drugačen zajem podatkov, vzpostavitev novih modelov oblikovanja popravka vrednosti ter zagotovitev sodelovanja med oddelki za obvladovanje tveganj in računovodstvom.

Če se dela niste lotili v letu 2016, že krepko zamujate.

Povzeli smo še vedno aktualne dele prispevka Maruše Hauptman, objavljenega 7.7.2015: Priprave na novi standard MSRP 9 so se začele


Več iz teme: