Zakaj je pomembno, da se pravočasno lotite ocenjevanja vplivov novega MSRP 15?

Čas branja: 4 min
19.04.2017  15:27
Na kaj vse lahko vpliva novi standard MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci
Zakaj je pomembno, da se pravočasno lotite ocenjevanja vplivov novega MSRP 15?

Le še do 1. januarja 2018 je čas za priprave na uveljavitev novega standarda za pripoznavanje prihodkov – MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci. Že sama uvedba novega standarda in prilagoditev informacijskega sistema zahtevata veliko časa, nato pa je treba o vplivih novega standarda pravočasno obvestiti lastnike, upnike, zaposlene in preostale deležnike.

Nov standard MSRP 15 vpliva na več stvari. Zato morate pravočasno obveščati o vplivih novega standarda za pripoznavanje prihodkov MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci z bankami, lastniki in preostalimi deležniki.

Več o novem standardu MSRP 15 in prehodu izveste na strokovnem seminarju Od 1. januarja 2018 velja novi MSRP 15, prehod je treba narediti že danes, ki bo potekal 14. septembra.

Na kaj vse lahko vpliva novi standard MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci:

Višina izkazanih prihodkov: ta lahko pomembno spremeni, še posebej ob prvi uporabi MSRP 15. Sicer bodo prihodki po poteku pogodbe po novem standardu enaki kot zdaj, vendar pa se spreminja razporeditev prihodkov med različnimi segmenti prihodkov (ločenimi izvršitvenimi obvezami), denimo prihodki storitev, prihodki trgovskega blaga, finančni prihodki, v določenih primerih pa se spremeni čas pripoznavanja prihodkov v dobi trajanja pogodbe.

Višina prihodkov pomembno vpliva na poslovni rezultat, poslovni rezultat pa na višino kapitala družbe in višino plačanih dividend. In ravno višina prihodkov in/ali kapitala sta postavki, ki sta pogosto vključeni v izračun bančnih zavez. Če bančne zaveze niso izpolnjene, se v najboljšem primeru podraži zadolževanje podjetja, v najslabšem primeru pa lahko dolgoročno zadolževanje zapade na kratkoročno. Če pa niso izpolnjena pričakovanja lastnika po dividendi … v tem primeru si posledice lahko razlaga vsak posameznik zase.

Nadgraditev informacijskega sistema: zaradi pripoznavanja prihodkov po novem, pogostega ocenjevanja in dodatnih zahtev po razkritjih k računovodskim izkazom bo treba nadgraditi zdajšnji informacijski sistem. To je faza prilagoditve na nov standard, ki bo zahtevala največ časa, največ virov in bo tudi najdražja. Pri nadgraditvi informacijskega sistema bo treba upoštevati urejanje in dopolnjevanje baz podatkov, uvedbo različnih novih kalkulacij – razdelitev pogodbene vrednosti med različnimi ločenimi izvršitvenimi zavezami na podlagi določenih samostojnih prodajnih cen, izračunavanje časovne vrednosti denarja, določitev pogodbenih sredstev … Pri nadgradnji informacijskega sistema so družbe pogosto odvisne od razpoložljivosti zunanjih sodelavcev, zato je treba pravočasno načrtovati njihovo vključitev v proces.

Prilagoditev poslovnih procesov in notranjega kontrolnega okolja: pri pripoznavanju prihodkov bodo morali oddelki v podjetju sodelovati še bolj tesno kot doslej. Oddelek računovodstva bo moral dobro razumeti prodajni asortiment in vizijo prodajnih sodelavcev in obratno. Temu bo moral slediti oddelek trženja in oglaševanja, saj bo informacija trgu pomembno vplivala na pripoznavanje prihodkov, bolje rečeno, razporejanju popustov med ločenimi izvršitvenimi zavezami. Pred posebni izziv bo postavljen tudi oddelek kontrolinga, ki bo moral svoje napovedi, načrte in primerjave prilagoditi razumevanju in vplivom novega standarda. Pri pripoznavanju prihodkov po novem standardu bo potrebnih veliko ocen poslovodstva, vplive ocen na računovodske izkaze bo skupaj analiziralo več oddelkov. Dodatno bo podjetje postavljeno pred izziv priprave razkritij k računovodskim izkazom, predvsem kako zagotoviti vse potrebne podatke.

Pomembno bo prilagoditi poslovni proces, ki bo zagotavljal pravilno, točno in pravočasno informacijo, ki jo bodo lahko uporabili vsi oddelki, ki bodo še bolj kot doslej soodgovorni za pravilno pripoznavanje prihodkov po novem standardu. Prilagoditev shem nagrajevanja: sodelavci, ki so nagrajeni od prodajnih rezultatov in prihodkov podjetja, bodo še posebej občutljivi za spremembe, ki jih prinaša nov standard, saj se sheme nagrajevanja, če so vezane na prihodke, lahko spremenijo. Pred sprejetjem standarda bo treba natančno proučiti, kaj spremembe standarda za te zaposlene pomenijo in kako vplivajo na njihove nagrade. Podjetje mora pravočasno poskrbeti, da bodo zaposleni še naprej motivirani in bodo prispevali k uspehu.

Prispevek je bil prvič objavljen na portalu finance.si 27.10.2016. Preberite si tudi Kakšni bodo vaši prihodki po novem standardu MSRP 15?