Novi SRS o prihodkih in prihajajoča določila o računovodenju najemov po SRS

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
računovodstvo   dodaj
 
Čas branja: 3 min
22.10.2018  14:35
SRS 15 Prihodki se začne uporabljati 1. januarja 2019, lahko pa se odločimo za zgodnejšo uporabo že za leto 2018. 
Novi SRS o prihodkih in prihajajoča določila o računovodenju najemov po SRS
Foto: echoevg

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
računovodstvo   dodaj

Po vsebini sledi zahtevam MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci. SRS 15 bo imel velik vpliv na nekatere dejavnosti, še posebej pa na telekomunikacije, softverske in IT-storitve, nepremičnine, gradbeništvo, licence (franšize, mediji, farmacija) ter avtomobilizem.

Novi standard SRS 15 v osnovi uvaja dva pristopa pripoznavanja prihodkov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad izdelki ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov.

Zaradi uvedenih novosti se pričakuje, da bo dinamika pripoznavanja prihodkov drugačna kot do zdaj. To bo seveda vplivalo na številna področja, ki pa niso samo računovodska, zaradi česar je potrebna skrbna in pravočasna presoja, kaj novi standard prinaša in kakšni so potrebni viri za uveljavljanje zahtev SRS 15.

Določila SRS, ki se nanašajo na najeme, naj bi začela veljati 1. januarja 2019 in bodo večinoma zajeta v SRS 1 Opredmetena osnovna sredstva.

Vplivala bodo na računovodske izkaze vseh, ki nastopajo kot najemniki kakršnihkoli sredstev, in praviloma povečala bilančno vsoto, zmanjšala delež kapitala in vplivala na kazalnike zadolženosti.

Ko bomo določali pogodbe, ki vsebujejo najeme, bo treba poleg najemnih pogodb preveriti še vse druge pogodbe, kjer obstaja možnost, da uporabnik nadzira uporabo sredstva, ki je sicer v lasti najemodajalca, in jih upoštevati kot najemne pogodbe.

Določiti bo treba zneske, ki sestavljajo pravico do uporabe sredstva, in obveznosti iz najema, dobo najema ter diskontno stopnjo za izračun diskontiranega zneska, ki bo pripoznan v računovodskih izkazih.

Na seminarju bomo pogledali še izjeme, ko najemne pogodbe ni treba pripoznati v računovodskih izkazih, in spregovorili o izkazovanju novih postavk v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida ter izkazu denarnih tokov, predvsem pa na primerih osvetlili glavne dileme in predstavili primere iz prakse. Poleg sprememb SRS 1 bomo predstavili tudi spremembe drugih SRS, ki jih zadevajo določila o najemih.


Več iz teme: