Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

22.  maj
Računovodenje, knjiženje, najem in davčni vidik opredmetenih osnovnih sredstev podjetja
 
  • Slovenski računovodski standard pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo tisto sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ali ga kako drugače obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju izdelkov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljalo v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

    Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva ter večletni nasadi.

    Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje neopredmetenih sredstev vplivajo na računovodske izkaze in davčno osnovo podjetja. S pravilnim izkazovanjem opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih...

Dogodek je zaključen!