Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

27.  september
Novi MSRP 9: razvrstitev, merjenje, oslabitev, obračunavanje varovanja pred tveganjem
 
 • MSRP 9 je relativno nov računovodski standard, katerega novosti so pred kratkim začele uporabljati gospodarske družbe, banke in pokojninske družbe, uporabljati pa ga bodo morale začeti tudi zavarovalnice.

  Največ težav pri uporabi MSRP 9 se pojavlja pri argumentaciji, ali je finančni instrument pravilno razvrščen, kompleksnost modelov za oblikovanje slabitev (katere parametre upoštevati, kako ga osveževati), zakaj bo model oblikovanja slabitev močno povečal znesek oslabitev (popravkov vrednosti) v prvem letu ter vplival na kapital in poslovni izid.

  V MSRP 9 so pomembni trije sklopi, in sicer razvrstitev in merjenje, oslabitev ter obračunavanje varovanja pred tveganjem.  Sicer velja prepričanje, da bo MSRP 9 vplival v glavnem na računovodske izkaze finančnih institucij, predvsem bank, vendar pa bodo morale tudi gospodarske družbe ponovno presoditi način razvrščanja in merjenja ter oslabitev finančnih instrumentov. Ne smemo namreč pozabiti, da so tudi terjatve iz poslovanja, ki predstavljajo velik del sredstev v računovodskih izkazih gospodarskih družb, del finančnih instrumentov.

  Skoraj vsaka družba ima terjatve do kupcev in le te so finančni instrument, za katerega veljajo zahteve MSRP 9.

  Največji učinek MSRP 9 je na področju oslabitev. Standard namreč vsebuje koncept pričakovanih izgub. V skladu s to zahtevo bo potrebno v modele ocenjevanja oslabitev vgraditi tudi določene pričakovane makroekonomske parametre (npr. predvidena rast/padec BDP, predvidena stopnja brezposelnosti, drugi makroekonomski parametri, ki vplivajo na kreditno tveganje). Kakšen nabor teh parametrov je izbran, je odločitev poslovodstva. Tudi za sredstva (terjatve), ki še niso zapadla in ki ne kažejo znamenj oslabitev, je potrebno ugotavljati verjetnost nastanka izgube v 12-ih  mesecih. 

   

 • 1. Razvrščanje in merjenje v skladu z MSRP 9           

  • Opredelitev poslovnega modela
  • Finančna sredstva merjena po odplačni vrednsoti  
  • Finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti preko IPI
  • Finančna sredsva merjena po pošteni vrednosti preko kapitala
  • Kaj pomeni SPPI test (ali plačila predstavljajo izključno poplačilo glavnice in obresti?)
  • Denarni tokovi
  • Učinki na poslovni izid
  • Kdaj je težko argumentirati, ali je finančni instrument pravilno razvrščen

   2. Oslabitve v skladu z MSRP 9

  • Pričakovane 12 mesečne izgube
  • Pričakovane izgube v življenjski dobi finančnega sredstva
  • Posamična in skupinska osnova za oceno oslabitev
  • Merjenje pričakovane izgube iz kreditnega tveganja
  • Sredstva, ki so že oslabljena v trenutku začetnega pripoznanja - POCI (nakup slabih terjatev, kreditov,...)
  • Merjenje oslabitev v primeru terjatev do kupcev in leasing terjatev
  • Kako upoštevati izkušnje in pričakovanja glede poplačil v prihodnje
  • Kompleksnost modelov za oblikovanje slabitev (katere parametre upoštevati, kako jih osveževati)

  3. Računovodsko obračunavanje varovanja pred tveganji (Hedge accounting) v skladu z MSRP 9

  • Kaj lahko varujemo, s čim in kako
  • Razlike v primerjavi z MRS 39

  4. Zahtevana razkritja v letnem poročilu v skladu z IFRS 9

   

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor 1 z malico

  11.00- 12.15: predavanje

  12.15-12.30: odmor 2

  12.30-14.00: predavanje

 • Mag. Simona Korošec Lavrič je pooblaščena revizorka z večletnimi izkušnjami iz področja revidiranja velikih gospodarskih družb. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi pridobila naziv magister znanosti. Je avtorica številnih strokovnih člankov s področja revidiranja. Predavala je v okviru velikih revizijskih družb, v okviru Združenja članov nadzornih svetov, Slovenskega inštituta za revizijo in Združenja bank Slovenije.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 20. septembra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   27. september

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana