Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

16.  oktober
Računovodsko in davčno upravljanje zalog v trgovinskih in proizvodnih organizacijah
 
 • Vodenje zalog v trgovskih in proizvodnih sistemih: od nabave in skladiščenja do prodaje inventure, ter davkov

  Nabava trgovskega blaga ter materiala in surovin v praksi sicer ne povzroča večjih težav, vendar se že prve težave pojavijo pri njihovi porabi. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna tudi na podlagi zakona o trgovini ter na slovenskih računovodskih standardih, pri konsignacijskih zalogah pa na podlagi obligacijskega zakonika. Pri knjigovodskih procesih je pomembne ustrezne notranje in zunanje knjigovodske listine ter njihovo evidentiranje ter obračunska poročila zalog. Pomemben je krogotok knjigovodskih listin, ki imajo povezavo z zalogami vse od naročila in do prodaje. Pri evidentiranju so pomembne temeljne, pomožne ter operativne knjigovodske evidence. Procesi, povezani z zalogami so nabava, prevzem, plačilo računa za nabavljeno trgovsko blago, prodaja ter prejetje plačila za prodano trgovsko blago. Pomembno je tudi letno usklajevanje dejanskega in knjigovodskega stanja zalog, kar vpliva na računovodske izkaze in poslovni izid organizacije ter davčni obračun in plačilo dajatev, ki so povezane z zalogami (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina).

  Trgovske organizacije se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Zakaj sploh pride do težav?

  Proizvodne organizacije porabijo skoraj 80-odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga,  k temu prištejemo še posredne stroške poslovanja organizacije.

  Vrednost porabljenih zalog se obravnava kot strošek, medtem ko se vrednost prodanih zalog  obravnava kot poslovni odhodek – obe kategorije znižujete poslovni izid organizacije.

  Torej  zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid z dveh vidikov kot optimizacija zalog in z vidika poslovanja in najugodnejše davčne obravnave. Zato morajo organizacije pri evidentiranju zalog  upoštevati, da je davčno priznani le tisti strošek (odhodek) zalog, ki je v koledarskem letu prodan in ustvari prihodke iz naslova prodanih poslovnih učinkov.

   

 • Opredelitev zalog organizacije:

  • Računovodski predpisi (SRS) kot osnova za spremljanje in vodenje zalog v trgovinski in proizvodni organizaciji
  • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala, nedokončane proizvodnje ter proizvodov
  • Metode vrednotenja materiala in surovin ter drobnega inventarja
  • Metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov
  • Metode vrednotenja zalog trgovinskega blaga
  • Drobni inventar, kot material ali kot opredmetena osnovna sredstva
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

  Evidentiranje zalog glede na fazo v poslovnem procesu

  NABAVA

  • Knjiženje nabave materiala in surovin, trgovskega blaga in njihovi nastali odvisni stroški
  • Kdaj se in kdaj ni potrebno odvisnih stroškov vključiti v nabavno vrednost zaloge
  • Knjiženje obračuna nabave najrazličnejših zalog
  • Metode porabe zalog materiala in surovin ter prodaje trgovskega blaga
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

  PRODAJA

  • Vpliv metod vrednotenja proizvodnje ob dokončanju in prodaji na poslovni izid organizacije
  • Vpliv trgovnskega blaga ob njihovi prodaji na poslovni izid organizacije
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

  INVENTURA – POPIS

  • Letni popisi zalog – kalo, primanjkljaj, presežek
  • Knjiženje popisni razlik in različne obremenitve
  • Davčni vidik inventurnih razlik

  NADZORNI VIDIK VODENJA ZALOG

  • Primeri ugotovitev davčnih inšpektorjev glede nepravilnosti vodenja zalog
  • Odvisni stroški, ki povečujejo nabavno vrednost ali so tekoči stroški poslovanja
  • Kalo, odpisi, oslabitve ipd.

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor z malico

  11.00- 12.15: predavanje

  12.15-12.30: odmor

  12.30-14.00: predavanje

 • doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 9. oktobra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   16. oktober

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana