Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

25.  oktober
Analiziranje računovodskih izkazov brez bonitetne agencije
 
 • Glede na preplet različnih dejavnikov in novosti računovodskih standardov, ki vplivajo na bilance, je danes težko ugotoviti pravo boniteto organizacije. Kaj sploh iskati v računovodskih izkazih, kje so manipulacije in prilagoditve postavk, kateri so »pravi« kazalniki za vašo panogo?

  Kako iz računovodskih izkazov pridobiti prave informacije o tem, kako poslujejo naši poslovni partnerji in konkurenti. Katere postavke so največkrat »plod skritih manipulacij in olepšav« ter kako to razbrati? Kaj je dobra in kaj slaba boniteta? Katere informacije dajejo postavke v računovodskih izkazih. Kako iz računovodskih izkazih ugotoviti, ali je poslovanje z drugimi priložnost ali potencialna nevarnost? Zakaj so ob različnih računovodskih usmeritvah in računovodskih ocenah postavke iste organizacije lahko tudi različne? Odgovore bomo predstavili na našem praktičnem seminarju, kjer boste na primerih drugih organizacij pridobili tudi praktične izkušnje analiz računovodskih izkazov.

  Velikokrat je organizacija (lastnih ali tujih) predmet podrobnejših analiz na različne namene. Lahko gre za potencialnega investitorja, ki mu takšna analiza predstavlja enega izmed osnov za odločitev glede investiranja ali pa na primer za banko, ki se tudi na podlagi analize poslovanja odloča o kreditiranju in seveda tudi o kreditnih pogojih. V primeru odobritve posojila banke prav tako postavljajo določene kreditne zaveze, ki temeljijo tudi na izbranih kazalnikih poslovanja (donos na sredstva ali kapital, zadolženost, neto obratni kapital ipd.).  Zaradi tega je dobro vedeti, kako nas gledajo drugi deležniki, saj se tako lažje pogovarjamo in pogajamo z njimi ter jim pripravimo kvalitetne podatke.

  Najbolj osnovni vir informacij za analizo poslovanja so računovodski izkazi. Ti so po navadi tudi javno dostopni in relativno zanesljivi. Na seminarju bi vam radi pokazali, na kakšen način sestavimo ključne kazalnike iz računovodskih izkazov in kaj pomenijo. Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi sprejetih računovodskih izkazov.

  Velikokrat se kategorije računovodskih izkazov spreminjajo samo zaradi sprememb računovodskih standardov, ne da bi se spremenil obseg ali pogoji poslovanja. Posledično se seveda spremenijo tudi kazalniki, ki so podlaga za kreditne zaveze, nagrajevanje in podobno. Zaradi tega je dobro poznati prihajajoče spremembe tudi na tem področju in tako pravočasno predvideti posledice in jih ustrezno komunicirati ter morda tudi sanirati preden nas presenetijo.

 • 1. Računovodski standardi kot podlaga za sestavitev izkazov:

  • Temeljni računovodski izkazi (bilanca sstanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala)
  • SRS 2016 in PRS 2016
  • ZGD-1 in pravila vodenja in predstavitjivjo računovodskih izkazov
  • Pregled možnih računovodskih usmeritev in ocen pri sestavi računovodskih izkazov ter njihov pomen pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja organizacije
  • Presoje poslovodstva kot osnova za izbrane računovodske usmeritve vrednotenja premoženja
  • Poštena vrednost, metoda revalorizacije in metoda izvirne (nabavne) vrednosti v računovodskih izkazih in kakšne so posledice
  • Vrednotenje zalog in njihov vpliv na poslovni izidi – računovodski in davčni vidik
  • Vrednotenje terjatev in izbira oslabitve ter vpliv na vrednost premoženja
  • Pomen panoge, v kateri organizacija posluje (proizvodnja, storitve, finančne institucije)

  2. Postavke v računovodskih izkazih, na katere vplivajo SRS ali MSRP in na anlizo

  • Neopredmetena sredstva
  • Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
  • Naložbe v odvisna in pridružena podjetja ter druge finančne naložbe
  • Zaloge
  • Terjatve in posojila
  • Kapital
  • Rezervacije in pogojne obveznosti
  • Obveznosti iz financiranja in poslovanja
  • Postavke prihodkov in stroškov ter odhodkov

  3. Analiza denarnih tokov

  ·         Analiziranje preteklih denarnih tokov ter njihovo načrtovanje

  • Pomen kazalnika plačilne sposobnosti po posameznih segmentih (poslovanje, investiranje, financiranje)

  4. Analiza kazalnikov poslovanja

  • Kateri so ključni kazalniki, ki jih moramo spremljati za lastno boniteto in boniteto poslovnih partnerjev?
  • Analiza računovodskih izkazov z računovodsko-finančnimi kazalniki, kot so: likvidnost, ROA, ROE, ekonomičnost, neto dolg, kapitalska ustreznost, EBIT, EBITDA, dodana vrednost, produktivnost, čas vračila posojil, EVA ipd.
  • pomen in vrsta nefinančnih kazalnikov poslovanja.

  5. Praktični primer analize

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor z malico

  11.00-12.30: predavanje

  12.30-12.45: odmor

  12.45-14.00: predavanje

 • doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 18. oktobra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   25. oktober

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana