Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

10.  december
Kako se pripraviti na zaključni račun, davčni obračun, interne akte in zaključna knjiženja za poslovno leto 2019
 
 • Zaključni račun in davčni obračun sta med AJPES in FURS povezana, kar ste oddali AJPES, lahko FURS preveri, in če so razlike med zaključnim računom in davčnim obračunom prevelike, lahko FURS zahteva poprave v davčnem obračunu.

  Predstavili bomo, kako preverite nastale poslovne dogodke, ki so se zgodili med letom, ali so ustrezno evidentirani in usklajeni s podatki, ki jih beležite v glavni knjigi,

  na kaj paziti v pri izdelavi zaključnega računu za leto 2019 ter kaj so značilne napake v davčnem obračunu.

  Seznanili vas bomo, katere so najpogostejša vprašanja pri izdelovali računovodskih izkazov  in davčnih vidikov z vidika: dolgoročnih sredstev, zalog, terjatev, kapitala, obveznosti ...

   

  • Predpriprave na zaključni račun – predhodne kontrole, preverjanje knjiženj poslovnih dogodkov na prehodne konte, navprej plačani računi in akontacije potnih nalogov, preverjanje investicij v teku in z njimi povezani odvisni stroški ipd.
  • Pregled vseh knjiženj, razčiščevanje kontov odhodkov, prihodkov in vplivi na poslovni izid in davčni obračun ter sestavo bilance stanja
  • Pomen internih aktov poslovanja
  • Pregled nabav in vrednotenj opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih sredstev in naložbenih nepremičnin
  • Pregled odpisov in oslabitev terjatev
  • Pregled odpisov in oslabitev finančnih naložb
  • Oblikovanje novih in črpanje že oblikovanih posameznih vrst rezervacij
  • Pregled neopredmetenih sredstev (stroški razvijanja)
  • Oslabitve ali odpisi zalog – kdaj, pogoji in ustrezna dokumentacija
  • Računovodski in davčni vidik popisa sredstvev in obveznosti do virov sredstev
  • Preveriti, ali so prejeti in izdani vsi dobropisi zaradi reklamacij ali finančnih popustov
  • Preveriti, ali so sklenjene posojilne pogodbe (povezane osebe) ter njihovi obračuni in dejanska plačila. Kdaj je potrebno pripraviti 25-odstotni davčni odtegljaj od neplačanih obresti in posojil
  • Preveriti, kaj so investicijska vzdrževanja OOS (tekoče vzdrževanje, kot so redni servisi, remonti zamenjava potrošniškega materiala ipd.) in kaj naknadna vlaganja v OOS (podaljšanje življenjske dobe, povečana izkoriščenost)
  • Na katera zaključna knjiženja ne smete pozabiti (časovne razmejite, odpisi opredmetenih osnovnih sredstev z vidika davčnega obračuna in vidika ZDDV -1)
  • Sponzorstva, donacije v denarnju ali materialni obliki – davčni in računovodski vidik
  • Katere so značilne napake pri pripravi davčnega obračuna
  • Terjatve in obveznosti za odložene davke
  • Katere davčne olajšave lahko koristite za leto 2019

   

   

  Urnik

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor z malico

  11.00-12.30: predavanje

  12.30-12.45: odmor

  12.45-14.00: predavanje

 • doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 3. decembra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   10. december

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana